Zavolajte nám (Po-Pi 9-14)

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.perfektne-pradlo.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.perfektne-pradlo.sk je Sempra fashion s.r.o., identifikačné číslo: 21210331, zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka číslo 398112.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Adresa predávajúceho pre doručovanie:

Sempra fashion s.r.o.
Nádražní 1705/48
Šternberk 785 01

e-mail: objednavky@perfektnipradlo.cz
telefón: +420 731 370 379

2. Vymedzenie pojmov

  1. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.
  2. Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.perfektne-pradlo.sk odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť spotrebiteľ predávajúcemu oznámi vhodným spôsobom, napr. E-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

4. Ceny a platnosť ponuky

Ceny uvedené v internetovom obchode www.perfektne-pradlo.sk sa rozumie vrátane DPH a bez nákladov na dopravu, resp. doběrečné. Ponukové ceny uvedené na stránkach internetového obchodu www.perfektne-pradlo.sk sú platné v okamihu objednania.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v internetovom obchode v nepravidelných časových intervaloch. Zmena ceny v tomto internetovom obchode však už nemá vplyv na cenu uvedenú v objednávke kupujúceho a potvrdenú predávajúcim. Cena uvedená v potvrdenej objednávke je pre obe strany záväzná.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.

Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druhu platieb zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny.

Zákon o DPH Hlava III § 9 ods.1 písmeno a): Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

5.Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť SEMPRA FASHION s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Prahe, v oddiele C, vložke č. 398112, na adresu SEMPRA FASHION s.r.o. alebo e-mail: objednavky@perfektnipradlo.cz formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový Formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou . Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, je nutné odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, sa mu vrátia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, spotrebiteľ zašle späť predávajúcemu na adresu Sempra fashion s.r.o., pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. </ P>

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia má predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ poskytne peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov (napr. Pančuchy, pančuchové nohavice, nalepovacie podprsenky, ponožky, rúže, krémy, maskary, šampóny, kondicionéry, štetce na líčenie a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebované, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

Tovar musí byť predávajúcemu vrátený v obale vhodnom na prepravu, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Vhodným obalom sa rozumie napr. Pevná krabice. Tovar kupujúci nezasiela predávajúcemu na dobierku, takto zaslaný tovar nebude predávajúcim prijatý.

Tovar nesmie byť nijako používané. Spotrebiteľ má právo si tovar vyskúšať s tým, že dodrží základné hygienické predpoklady takéhoto vyskúšanie - najlepšie cez spodnú bielizeň alebo použiť napr. Pribalenej ochrannej fólie (v prípade nohavičiek, plaviek a podobného sortimentu). Ak nedodrží stanovené hygienické podmienky, išlo by už o tovar, ktorý nemožno na základe smernice 97/7 / ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku pre svoj charakter vrátiť.

5.1 Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

6. Doprava

Ceny tovaru uvedené v tomto internetovom obchode neobsahujú cenu dopravy. Táto sa pripočítava k celkovej hodnote objednávky. Tovar je dopravované na náklady kupujúceho, ak nie je uvedené inak. Náklady na dopravu sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý je uvedený na www.perfektne-pradlo.sk.

7. Platobné podmienky

  1. Dobierka - Objednaný tovar bude odoslaný na uvedenú adresu formou dobierky - tzn., Že zaplatenie tovaru prebehne pri odovzdaní zásielky hotovosti prípadne kartou, ak to umožňuje zvolený prepravca. Tovar vyrábané na mieru či na zákazku sa dobierkou nezasiela a predávajúci vždy požaduje platbu vopred. Predávajúci si vyhradzuje právo nezasielať objednaný tovar zákazníkom, ktorí bezdôvodne neprevzali skôr objednaný tovar, prípadne žiadať úhradu objednávky vopred. Za dobierku sa účtuje dobierkové vo výške uvedenej na www.perfektne-pradlo.sk
  2. Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný, resp. odovzdané. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.
  3. Platobné karty - po vytvorení objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde kupujúci zadá potrebné údaje pre platbu. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

8. Neprevzatie tovaru kupujúcim

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. V prípade neprevzatia a nezaplatenia objednaného tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený požadovať od spotrebiteľa úhradu poštovného a balného v skutočnej výške.

9. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

V prípade preukázania, že dodané vec nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si obe strany dohodli, hradí všetky náklady na doručenie veci k predajcovi, rovnako tak od neho späť k zákazníkovi predajca.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na tejto adrese pre zaslanie tovaru: Sempra fashion s.r.o., Nádražní 1705/48, Šternberk 785 01.

Formulár pre reklamáciu tovaru k stiahnutiu tu.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebránia povaha veci, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.
Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

9.1 Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
Formulár k stiahnutiu tu.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené obvyklým používaním, škody spôsobené užívaním v rozpore s návodom na použitie, živelnými pohromami, inými vonkajšími vplyvmi. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku kratšej životnosti výrobku.

Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, veľkosti, dizajnu a farby sú u remeselne a remeselne zhotovovaných produktov prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu.

Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. K reklamácii možno z hygienických dôvodov prijať iba čisté a vypraté tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, tzn. poštovného v nutnej výške. V prípade zamietnutej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane, pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. O opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že by išlo o zneužitie práv spotrebiteľa.

Pre uplatnenie náhrady poštovného kupujúci zašle predávajúcemu vhodným spôsobom, napr. Elektronickou poštou alebo písomne žiadosť o uhradení poštovného spolu s kópiou dokladu o podaní zásielky s uvedenou cenou za jej podania a predávajúci na základe tejto žiadosti uhradí kupujúcemu poštovné.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

10. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

11. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci môže poskytnúť rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym pod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho.

Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

12. Zodpovednosť za správnosť údajov

Informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predajca teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť ich obsahu.
Vyhradzujeme si možnosť tlačové chyby a nepresností v popise výrobku a jeho zobrazenie na stránkach www.perfektne-pradlo.sk. Týmto sa predávajúci nijako nezbavuje povinnosti pravdivo informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobko.

13. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Poskytnutím svojich osobných údajov kupujúci dáva súhlas s ich spracovaním a použitím zákonným spôsobom. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu, spoločnosti Sempra fashions s.r.o., identifikačné číslo: 21210331, zapísaná v obchodnom registri Mestkého súdu v Prahe, oddiel C, vložka číslo 398112, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu meno, adresa, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre splnenie kúpnej zmluvy, uľahčenie objednávok kupujúceho v budúcnosti. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú.

Všetky údaje získané od kupujúcich naša spoločnosť užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Po uskutočnení objednávky, bude odovzdaný e-mail zákazníka spoločnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o. pre zaslanie hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Na uvedenú e-mailovú adresu bude v priebehu 10 dní od nákupu zaslaný odkaz na dotazník, v ktorom môže zákazník hodnotiť kvalitu služieb a produktov, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

Kupujúci vstupom na webové stránky www.perfektnipradlo.cz súhlasí s ukladaním tzv. Cookies a pixelových tagov v jeho počítači.

14. Záverečné dojednania

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručenia predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Česká obchodná inšpekcia zriadená zákonom č. 64/1986 Zb. O Českej obchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť cez e-podateľňu na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie, www.coi.cz. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov podľa zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, www.uoou.cz.

Platné obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na tieto podmienky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy s v súvislosti so zmenou na trhu tovar, ktorý predávajúci ponúka. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

Odchýlenie sa od VOP je možné iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce či odlišné podmienky obchodného partnera sa na zmluvné vzťahy uvedené v týchto VOP neaplikujú.

Znenie týchto VOP môže zhotoviteľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 9.2.2024