Zavolajte nám (Po-Pi 9-14)

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: " GDPR </ strong>") je Sempra fashion s.r.o., identifikačné číslo: 21210331, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka číslo 398112 (ďalej len: "správcov").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  Sempra fashion s.r.o.
  Varšavská 715/36
  120 00 Praha 2 - Vinohrady

  e-mail: objednavky@perfektnipradlo.cz
  telefon: +420 731 370 379

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj "údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
 5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
  • Pokiaľ u nás nakupujete ako neregistrovaný zákazník, zhromažďujeme:
   • meno a kontaktné údaje (tzn. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, ak je uvedená a telefónne číslo. V prípade platby na účet alebo vrátenie peňazí v prípade Odstúpenie od zmluvy tiež bankové spojenie).
   • údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty, zvolený prepravcu.
  • Pokiaľ u nás nakupujete ako registrovaný zákazník, zhromažďujeme:
   • meno a kontaktné údaje (tzn. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, ak je uvedená a telefónne číslo.
   • údaj o pohlaví pre relevantné ponuky a údaje o krajine pre zobrazenie meny, v ktorej nakupujete. V prípade platby na účet alebo vrátenie peňazí v prípade Odstúpenie od zmluvy tiež bankové spojenie).
   • údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty, zvolený prepravcu.
   • prihlasovacie údaje - prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup k Vami zvolenému skutočnému heslu.
  • Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:
   • meno a kontaktné údaje: emailová adresa a krstné meno
   • demografické údaje: krajina, údaj o pohlaví
  • Ďalej spracovávame:

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Konkrétne spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom internetového obchodu, emailu alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajov tiež pre splnenie legislatívnych povinností (napr. Účtovné doklady).
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Napríklad požiadate ak o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Služby zákazníckej podpory a zákaznícky servis pri plnení kúpnej zmluvy - prípadné zmeny a úpravy objednávky, oznámenie stavu objednávky či reklamácie, alebo upozornenie na napr. Nesplatenú splátku - spracujeme Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného plnenia kúpnej zmluvy.
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Táto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom takomto emailu. Pre odhlásenie z odberu môžete tiež priamo kontaktovať zákaznícky servis. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebude správca naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
  • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Sempra fashion s.r.o.: V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Sempra fashion s.r.o., a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok spoločnosti Sempra fashion s.r.o. a na účely internetovej reklamy spoločnosti Sempra fashion s.r.o.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov, tj.
   • po dobu objednávky a záručnej doby a ďalej 1 rok po uplynutí záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
   • po dobu, po ktorú je správca povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, ako napr. Faktúry vystavenej spoločnosťou Sempra fashion s.r.o. sú v súlade s platnou legislatívou archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia
   • komunikácie 2 roky
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
   • súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do doby odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však po dobu 1 roka alebo do jeho odvolanie
   • súhlas s marketingovými ponukami je platný po dobu 5 rokov alebo do odvolania
   • recenzia 5 rokov
 2. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy:
   • prepravcovi na účely dodania Vami objednaného tovaru a riešenie reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy
   • poskytovatelia platobných služieb pri spracovaní platieb a bankám na základe Vašej objednávky a plnenie kúpnej zmluvy
  • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
   • naši partneri vo vernostných programoch, do ktorých sa zapojíte
  • zaisťujúce marketingové služby.
   • poskytovatelia služieb zapojených do spracovania dát
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä technické zabezpečenie počítačových úložísk dát prostredníctvom šifrovaného prenosu dát. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovanie. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 9. 2. 2024.